เอกสารดาวน์โหลด


เรื่อง
วันที่เผยแพร่
คลิกลิงค์
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
18/04/2559
แบบใบลาพักผ่อน
18/04/2559
โปรแกรมรายงานการเงิน pcu_money ตั้งค่าฉบับขุขันธ์แล้ว
21/04/2559
วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.พค.2559
11/05/2559
Slide บรรยายนโยบายการลง U77 สสจ.ศรีสะเกษ
16/05/2559
Slide บรรยายวิธีการลง U77 ใน JHCIS
16/05/2559
อัตลักษณ์ รพ.สต.ปรือคัน
5/08/2559
โปรแกรม 108 ทะเบียน jHCIS ปี 2560
20/01/2560